Dreamy

Hello

Newsletter
Get Social

Uslovi korišćenja sajta MI2.ba

Hvala što ste posjetili našu dating platformu. Vaš pristup, kao i korišćenje naše platforme podliježe ovim uslovima korišćenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet sajta, prihvatate bez ograničenja, ove uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite mi2.ba.

Vlasništvo sadržaja

Mi2.ba dating platforma i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu autorsko pravo ili vlasništvo autora sajta ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje Sadržaja, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole vlasnika Sadržaja je strogo zabranjeno. Zaštitićemo svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj mjeri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet sajta

Sadržaj internet sajta može sadržavati netačne podatke ili štamparske greške. Promjene na internet sajtu se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obavještenja. Međutim, vlasnik se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovom internet sajtu, kao ni na provjeru registrovanih profila. Takođe, ne garantujemo da će platforma funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet sajt kompatibilan sa vašim hardverom ili softverom.

Izuzeće od odgovornosti

Internet sajt koristite na sopstveni rizik. Autori nisu odgovorni za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korišćenja ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet sajta ili njegovog Sadržaja.
Takođe, ne odgovaramo za lažne informacije na profilima koje postave nesavjesni korisnici.

Izmjena uslova korišćenja

Autori mogu u svakom trenutku izmijeniti ove uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim uslovima korišćenja sadržanim u izmjenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posjetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim uslovima korišćenja.

Registruj se!